Historia dawnego budynku muzeum w Koszalinie-czasy powojenne-część V

W niedługim czasie okazało się, że zasada wąskiej specjalizacji zbiorów (archeologia) w mieście wojewódzkim, gdzie nie ma wiele placówek upowszechniania kultury, nie zdaje egzaminu.

W 1972 r.następuje więc nowa decyzja władz wojewódzkich, przekształcająca dotychczasowy Oddział Archeologiczny Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie w autonomiczną placówkę pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie.

Od początku znowu zaczęto gromadzić zabytki etnograficzne, dzieła sztuki dawnej i współczesnej, numizmaty i medale głównie związane z Pomorzem, exlibrisy zbiory historyczne.

Na cele muzealne przekazano dodatkowo zabytkową kamieniczkę przy ul. Bogusława II 15 (ryc. 45).

Placówka koszalińska rozpoczęła wzmożoną działalność wystawienniczą i oświatową dzięki nawiązaniu szerokiej współpracy z instytucjami i środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

Zaistniał najlepszy jak dotąd okres w rozwoju działalności wydawniczej stałego periodyku „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”; rozpoczęto wydawanie muzealnej serii monograficznej i popularnonaukowej. Organizowano sesje, odczyty, wieczory muzealne i spotkania naukowe.

W następstwie zmian struktury administracyjnej kraju w 1975 r. w muzealnictwie koszalińskim zaszły kolejne przekształcenia.

Dnia 15 I 1976 r. powołano na miejsce dotychczasowej placówki, Muzeum Okręgowe w Koszalinie, istniejące w takim stanie do dzisiaj.

Ustalono działy: archeologiczny, historyczno-etnograficzny, sztuki współczesnej, naukowo-oświatowy, bibliotekę i zespół pracowni konserwatorskich. Rozpoczęto zabiegi o pozyskanie na cele muzealne zespołu pałacowo-młyńskiego przy ul. Młyńskiej 37/39, uwieńczone sukcesem w 1982 roku (ryc. 46).

Jednocześnie musiano zrezygnować z kamieniczki przy ul. Bogusława II 15.

W ciągu trzech lat intensywnych prac remontowych, przy ogromnym wysiłku dużego zespołu pracowników muzeum, w połowie 1986 r. przeniesiono część

Ryc. 45. Koszalin, ul. Bogusława II 15. Sale ekspozycyjne muzeum w Koszalinie w latach 1972-1982. Fot. I. Łukjaniuk.

działów muzeum z budynku przy ul. J. Marszałka Piłsudskiego 53 do pomieszczeń budynku młynarza, zwanego równie kamienicą Gellerta.

W budynku przy ul. J. Piłsudskiego 53 pozostał dział archeologiczny z magazynami i nowo utworzony dział miejski.

Zmieniono strukturę organizacyjną i statut.

Ustalono działy: archeologiczny, etnograficzny , sztuki dawnej, sztuki współczesnej, gabinet medali i numizmatów, dział miejski (przez pewien czas Oddział Miejski), obecnie dział historii miasta i Pomorza, dział biblioteki i wydawnictw oraz zespół pracowni konserwatorskich.

Tak jest do chwili obecnej.

Remont i przygotowanie części młyńskiej na cele ekspozycyjne zakończono w 1991r. i 1 czerwca, w dniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Koszalinie, udostępniono zwiedzającym 4 kondygnacje sal wystawowych o powierzchni ok. 1.200 m kw.

Równocześnie z remontem gmachu przy ul. Młyńskiej 37/39 trwały na tej posesji prace budowlane i rekonstrukcyjne przy wyeksponowaniu mini skansenu etnograficznego – zagrody rybackiej z Dąbek k. Darłowa, który to udostępniono zwiedzającym w październiku 1984 r. (ryc. 47).

Ponadto w 1986 r. muzeum koszalińskie, po wieloletnich staraniach, uzyskało zezwolenie władz wojewódzkich na organizację skansenu zabytkowego budownictwa ludowego, pod nazwą Pomorski Park Etnograficzny, w Kłosie k. Sianowa przy szosie Koszalin – Gdańsk.

Rozebrano i przewieziono na ten teren 4 chałupy zabytkowe z Dąbek, Bielkowa i Jamna, wiatrak z Daszewa oraz dwór z Malanowa .

Z braku środków do dzisiaj prace nie ruszyły. Aktualna działalność muzeum jest odzwierciedlona w drukowanych sprawozdaniach kolejnych numerów „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych” i tam odsyłamy czytelnika.

 

Ryc. 46. Koszalin, ul. Młyńska 37/39. Obecna siedziba Muzeum Okręgowego (administracja i działy: etnograficzny, sztuki dawnej, sztuki współczesnej, oświatowy, gabinet medali i numizmatów, dział biblioteki i wydawnictw).Fot. I. Łukjaniuk.

Ryc.47 Muzeum Okręgowe w Koszalinie.Skansen przy ul.Młyńskiej 37/39-zagroda rybacka z Dąbek.Fot.F.J.Lachowicz

http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/6507/image001.pdf